Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa Spółki: Roca Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice
Tel.: 32 339 41 00
Email: gdpr@roca.net

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem danych osobowych jest Pani Klaudia Kucharska, z którą kontakt jest możliwy pod adresem: iod24@agileo.it

 

 

Zasady przetwarzania danych

Najważniejsze realizowane przez nas zasady:

- Zasada minimalizacji danych - zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
- Jasno określamy cele zbierania danych osobowych mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
- Realizujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
- Realizujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane.
- Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych
- Chronimy dane osobowe użytkownika przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
- Udostępniamy dane innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Realizujemy prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodleganiu decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Cele przetwarzania danych

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO przetwarzane w jasno określonych celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Dane zbierane w naszych formularzach przetwarzane są w celach:

· wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,
· wysyłania informacji marketingowych, które mogą Państwa interesować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
· skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO,
· obsługi procesu reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia
· dostarczania zamówionego katalogu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,

realizacji usług serwisowych związanych z gwarancją udzieloną na Państwa produkt, w tym przyjmowania i rozpatrywania Państwa reklamacji oraz realizacji obowiązków Administratora wynikających z tej gwarancji, w tym wykonania lub zlecenia wykonana naprawy lub wymiany części tego produktu lub wysyłki produktu lub części do niego – co ma na celu realizację umowy gwarancyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
· przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i c RODO

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Uzyskanie danych zbieranych w naszych formularzach jest całkowicie niezbędne do dostarczenia zamówionej usługi. Natomiast dane dotyczące przekazywania elektronicznych informacji marketingowych nie są konieczne do nawiązania stosunku umownego, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min. brakiem przesyłania ofert handlowych.

Decyzje dotyczące danych zbieranych w naszych formularzach mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie będzie się odbywało w obrębie Unii Europejskiej. Szczegóły znajdują się w Warunkach korzystania z serwisu http://inker.w5.eszafa.net/warunki-korzystania-z-serwisu

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami są wyłącznie te osoby trzecie, którym Roca Polska Sp. z o.o. jest prawnie zobowiązana do udostępniania danych, jak również te podmioty, którym mogą być powierzone wewnętrzne usługi zarządzania na podstawie umów powierzenia oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas, przez który jest to konieczne, na podstawie wyrażonej zgody oraz w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami prawa . Z chwilą cofnięcia zgody dane nie będą przechowywane i zostaną usunięte.

 

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wysyłając e-mail na adres: gdpr@roca.net

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkować brakiem realizacji usługi.

 

Pliki cookies

Systemy informatyczne mogą ponadto zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach i ich aktywności w celach statystycznych, poprawy jakości funkcjonowania serwisu oraz monitorowania nadużyć i nieprawidłowego działania. Szczegóły zawarte są na stronie http://www.roca.pl/footer/noty-prawne